skip to Main Content
Ανακαινίζω-Νοικιάζω - Φορολογικό νομοσχέδιο για ανακαινίσεις 2024, με επιδότηση έως 10.000 ευρώ

Ανακαινίζω-Νοικιάζω – Φορολογικό νομοσχέδιο για ανακαινίσεις 2024, με επιδότηση έως 10.000 ευρώ

Φορολογικό Νομοσχέδιο

Το φορολογικό νομοσχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για τις ανακαινίσεις «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», που εισήχθη το 2024, είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να επενδύσουν στη συντήρηση και την αναβάθμιση των ακινήτων τους. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αναλαμβάνουν επιλέξιμα έργα ανακαίνισης, μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές φορολογικές επιδοτήσεις, εξοικονομώντας ενδεχομένως χιλιάδες ευρώ στη διαδικασία. Στόχος είναι η αξιοποίηση 12.500 κενών κατοικιών.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα;

Μπορούν να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),
β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,
δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και
ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας 210 9342548

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,
β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.
Σημειώνεται, ότι βάσει της διάταξης, οι δικαιούχοι του προγράμματος, μπορούν να λάβουν προκαταβολή μέρους της επιδότησης.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:

α) δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες,
β) δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής που περιγράφονται ανωτέρω υπό α),
γ) δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του προγράμματος και,
δ) δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στο πλαίσιο έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής.

Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 700 €. Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, με οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών σας, η οποία έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. σας από τον Π.Υ.Π., όπου διατηρείτε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.

Επιπλέον, οι πληρωμές για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχουν γίνει εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Μετά το εξάμηνο η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Δυνατότητα παράτασης των 6 μηνών δεν είναι δυνατή.

Δωρεάν προσφορά 210 9342548

Για πόσο διάστημα πρέπει να γίνει ενοικίαση του ακινήτου;

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και η διαδικασία απόδειξης και ελέγχου δαπανών, πρέπει να ενοικιάσετε το επιλέξιμο ακίνητο για 3 έτη τουλάχιστον, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για να αποδειχθεί η μίσθωση του ακινήτου ο δικαιούχος υποχρεούται:

α) να υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνοντας και τον / τους ΑΤΑΚ του ακινήτου και,
β) να καταχωρήσει τα ζητούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος (ιδίως Α.Φ.Μ. του μισθωτή, τον/τους Α.Τ.Α.Κ. του μισθίου, καθώς και τον αριθμό του μισθωτηρίου κλπ.), εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Εάν δεν υποβληθεί η Δήλωση και δεν καταχωρηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή ως άνω, εμπροθέσμως (εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα), η εγκριτική απόφαση ανακαλείται και το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Δυνατότητα παράτασης των 9 μηνών δεν είναι δυνατή.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω gov.gr πατώντας τον σύνδεσμο.

Στην τεχνική εταιρία Μ. Κιολέογλου και Συνεργάτες αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες ανακαίνισης στην Αττική. Δείτε πακέτα ανακαινίσεων διαμερίσματος.